Agnimile rigvedam || svbp ||

Agnimile rigvedam || #svbp ||

Agnimile rigvedam || #SVBP

Agnimile rigvedam || #SVBP

అందరూ (కోవిడ్19 ) కరోన లాక్ డౌన్ సందర్బంగా ఇంట్లోనే ఉండటం జరుగుతుంది కావున అందరూ ఈ వీడియోలను చూసి తరించగలరు,

All the people who are here during ( covid-19 ) Corona lockdown are requested to utilize this time towards our vaidika dharmam – we are going to upload videos continuously and regularly about our dharma and sampradayas, please stay connected and be safe.

 

Please check this video

Leave a Comment