పిల్లలకి నాలుకపై బీజాక్షరాలు @ బాసర వేదవిద్యాలయంలో | Beejakshara on tongue for kids

పిల్లలకి  నాలుకపై  బీజాక్షరాలు @ బాసర వేదవిద్యాలయంలో  | Beejakshara on tongue for kids #Beejakshar

Donation: G-pay/PhonePe: 9441321492

Fundraising Pay in Rupees (₹) – https://rzp.io/l/bXaLs0a

Send Donations

పిల్లలకి  నాలుకపై  బీజాక్షరాలు @ బాసర వేదవిద్యాలయంలో  | Beejakshara on tongue for kids #Beejakshar

Account🏦. A/c No: 919010041688906 | Name : Sri VedaBharathi Peetha Abhivrudhi Trust | IFSC CODE:UTIB0000291 | AXIS BANK LTD. | Nizamabad Branch, Telangana

Join https://www.youtube.com/channel/UC0DGuGaKJ1qk3fzpOaO6fUw/join

Reach Us:

Facebook: https://www.facebook.com/Veda-Vidyalayam-Basar-384423765468118

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/veda-bharathi-peetham-736984179/

Twitter: https://twitter.com/srivedabharathi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0DGuGaKJ1qk3fzpOaO6fUw?sub_confirmation=1

Who We Are:

“About Veda Bharathi Peetham”

Veda Bharathi Peetham was established in the year 2008 by Sri Veda Vidyanandagiri Swamiji, with the aim to teach Vedam to all communities, both Boys and Girls. Lot of damage has been done to our HINDU Religion. Our attempts have given fruitful results. But we had suffered without authentic monetary support. Vedabharathi Peetham is Gurukula type Vedic school. We are providing with Food, Shelter and Vedic classes from Seven years to, our aim was only to elevate Vedic scholar talents to Guru Sishyas, Not on collecting funds for development of our Ashram.

Now we do following these services. Free Education, Medical Camps, Free Meals to poor villagers and public on the banks of Godavari River. And Free Eye Camps, Clean and Beauty Godavari River, Community Activities. From funds given by villagers and Swamiji Sisyas.

=====================================

నిత్య పారాయణ వేదమంత్రములు Our Vedic Mantras ↓

Namaka Chamakam :- https://youtu.be/W1eqnj7CNjQ

Sri Rudram Pada Patham :- https://youtu.be/R6zwNS9YQZU

Veda Suprabhatam :- https://youtu.be/3Mlmw76wm_Q

Medha Suktam :- https://youtu.be/9vzbjYOdzTQ

Manyu Suktam :- https://youtu.be/5aN4KT33NdI

Devi Suktam :- https://youtu.be/Puf7_OFWK48

Ratri Suktam :- https://youtu.be/9sfNiEz5Ado

Durga Suktam :- https://youtu.be/zcva14o_TR0

Durga Suktam New :- https://youtu.be/htcRu_fjSwA

Purusha Suktam :- https://youtu.be/6eSEXM4PEzc

Nakshatram Suktam :- https://youtu.be/UGNE-2CWcHM

Sri Suktam :- https://youtu.be/1AJCndj0ZHk

Navagraha Mantralu :- https://youtu.be/-hBwlfLzBUU

Saraswathi Suktam :- https://youtu.be/2a7NNG4LuQs

Medha Suktam :- https://youtu.be/umixQ56Q-Ys

Raksha Bandhan Mantra :- https://youtu.be/w_PuVIkwpXU

Sangachadwam :- https://youtu.be/7s2lEANJDAs

Bhaagya Suktam :- https://youtu.be/w934AYZmV0M

Mandukyopanishad :- https://youtu.be/_BzKAyh1mak

Ganapati Suktam :- https://youtu.be/8MUk7DsfdjQ

Gosuktam :- https://youtu.be/XJ3kqS_mgYE

Yopampushpam https://youtu.be/IsqqaGyBQQc

Sasha Santi :- https://youtu.be/6WBkia7OAkQ

Saptashathi :- https://youtu.be/Ac6iPJoAai0?si=U9yLxgivoYRI0U4q

=====================================

స్తోత్రములు Stotram↓

Saraswathi Stotram :- https://youtu.be/YilMoP9i8Tklalita

Sahasra Namastotram https://youtu.be/KqtJWYLt7ps

Vishnu Sahasra Nama Stotram :- https://youtu.be/bWNKktTxcug

Hanuman Chalisa :- https://youtu.be/VXb2mL6qUck

Veda Veda Giri Puja :- https://youtu.be/VPkoMro8TKY

Anjani Sutane :- https://youtu.be/q2s3mysx34o

Rugvedam 2 Adhyayam :- https://youtu.be/7FLFAemv3vU

=====================================

పూజలు Pujas

Vara Laxmi Vratam :- https://youtu.be/23RbOYJjsBQ

Varalkshimi Vratam :- https://youtu.be/medgKqUxats

Vinayaka Chavithi Puja :- https://youtu.be/anflrKcHtjQ

Vinayaka Vrata Katha :- https://youtu.be/4C33Z5cay1E

Navaratri Puja :- https://youtu.be/Ma3pCHevHwA

Sakala Devata Puja :- https://youtu.be/76RNhYWBhCE

Shiva Shodashopachara Pooja Vidhanam :- https://youtu.be/LQqz9tGBwoE

=====================================

#Namaka #Chamakam #SriRudram #PadaPatham #VedaSuprabhatam #MedhaSuktam #ManyuSuktam #DeviSuktam

#RatriSuktam #DurgaSuktam #PurushaSultan #PurushaSuktam #NakshatramSuktam #SriSuktam #NavagrahaMantralu #SaraswathiSuktam #MedhaSuktam #RakshaBandhanMantra

#Sangachadwam #BhaagyaSuktam #Mandukyopanishad #GanapatiSuktam #Gosuktam #Yopampushpam #SashaSanti #Saptashathi #Stotram #SaraswathiStotram #SahasraNamastotram #VishnuSahasraNamaStotram #HanumanChalisa

#VedaVedaGiriPuja #HanumanSong #RugvedClasses #Pujas #VaraLaxmiVratam #VaralkshimiVratam #VinayakaChavithiPuja #VinayakaVrataKatha #NavaratriPuja #SakalaDevataPuja #ShivaShodashopacharaPoojaVidhanam

#basara #svbp #SriVedaBharathiPeetham #GODAVARIHARATI #DEVOTIONAL  #HOROSCOPE #ASTROLOGY #hindugod #hinduism #vedabharathipeetham.org #basaraVedavidyalayam #Rudradhyayi #SriRudram #rudram #namakam #chamakam #NeedYourSupport #needsupport

Please follow and like us:

Leave a Comment