How to get 99 marks Sanskrit Inter Syllabus 2nd year. How to prepare

BIT-1 PRATHIPADARTHALU – 1 sadhuvarthanam

BIT-2 ESSAY PADYAM – 1 KUMUDVATHI PARINAYAM

BIT-2 ESSAY PADYAM – 2 VIKRAMANKASYA AUDARYAM

BIT-3 ESSAY GADYAM – 1 somadatta charitam

BIT-3 ESSAY GADYAM – 2 bhratru vatsalyam

BIT-4 upavachakam, Non-detailed

BIT-5 Sandarbha vakyani- padya 1 kumudvathi parinayam

BIT-5 Sandarbha vakyani- padya 2 vikramankasya audaryam

BIT-6 Sandarbha vakyani- gadya 1 somadatta charitam

BIT-6 Sandarbha vakyani- gadya 2 suhrud bhedah

BIT-7 laghu- padya

BIT-8 laghu- gadya

BIT-16 vakyashuddhikaranam